آموزش ها

لیست کاراکتر های موجود در ادرس ها یا url ها

حتما تا به حال در هنگام وب گردی , شاهد درج کارکتر های کدگذاری شده و غیر قابل مفهوم در قسمت Url مرورگر خود شده اید .

این کارکتر های به صورت تبدیل شده و کدگذاری شده در مرورگر شما نمایش داده میشوند .

 

به عنوان مثال اگر در آدرس Url صفحه ای از یک وب سایتی , فاصله وجود داشته باشد , این فاصله در Url با کارکتر رمز گذاری شده ی 20% نمایش داده خواهد شد .

برای بسیاری از توسعه دهندگان وب , این کارکتر ها ناشناس و نامفهوم هستند و بنده قصد دارم در این پست لیست کاملی از این کارکتار ها و معادل آنها را قرار دهم.

کارکتر خاص کدگذاری در UTF-8
space %20
! %21
%22
# %23
$ %24
% %25
& %26
%27
( %28
) %29
* %2A
+ %2B
, %2C
%2D
. %2E
/ %2F
%30
1 %31
2 %32
3 %33
4 %34
5 %35
6 %36
7 %37
8 %38
9 %39
: %3A
; %3B
< %3C
= %3D
> %3E
? %3F
@ %40
A %41
B %42
C %43
D %44
E %45
F %46
G %47
H %48
I %49
J %4A
K %4B
L %4C
M %4D
N %4E
O %4F
P %50
Q %51
R %52
S %53
T %54
U %55
V %56
W %57
X %58
Y %59
Z %5A
[ %5B
%5C
] %5D
^ %5E
_ %5F
%60
a %61
b %62
c %63
d %64
e %65
f %66
g %67
h %68
i %69
j %6A
k %6B
l %6C
m %6D
n %6E
o %6F
p %70
q %71
r %72
s %73
t %74
u %75
v %76
w %77
x %78
y %79
z %7A
{ %7B
| %7C
} %7D
~ %7E
%E2%82%AC
%E2%80%9A
ƒ %C6%92
%E2%80%9E
%E2%80%A6
%E2%80%A0
%E2%80%A1
ˆ %CB%86
%E2%80%B0
Š %C5%A0
%E2%80%B9
Π%C5%92
Ž %C5%BD
%E2%80%98
%E2%80%99
%E2%80%9C
%E2%80%9D
%E2%80%A2
%E2%80%93
%E2%80%94
˜ %CB%9C
%E2%84
š %C5%A1
%E2%80
œ %C5%93
ž %C5%BE
Ÿ %C5%B8
¡ %C2%A1
¢ %C2%A2
£ %C2%A3
¤ %C2%A4
¥ %C2%A5
¦ %C2%A6
§ %C2%A7
¨ %C2%A8
© %C2%A9
ª %C2%AA
« %C2%AB
¬ %C2%AC
® %C2%AE
¯ %C2%AF
° %C2%B0
± %C2%B1
² %C2%B2
³ %C2%B3
´ %C2%B4
µ %C2%B5
%C2%B6
· %C2%B7
¸ %C2%B8
¹ %C2%B9
º %C2%BA
» %C2%BB
¼ %C2%BC
½ %C2%BD
¾ %C2%BE
¿ %C2%BF
À %C3%80
Á %C3%81
 %C3%82
à %C3%83
Ä %C3%84
Å %C3%85
Æ %C3%86
Ç %C3%87
È %C3%88
É %C3%89
Ê %C3%8A
Ë %C3%8B
Ì %C3%8C
Í %C3%8D
Î %C3%8E
Ï %C3%8F
Ð %C3%90
Ñ %C3%91
Ò %C3%92
Ó %C3%93
Ô %C3%94
Õ %C3%95
Ö %C3%96
× %C3%97
Ø %C3%98
Ù %C3%99
Ú %C3%9A
Û %C3%9B
Ü %C3%9C
Ý %C3%9D
Þ %C3%9E
ß %C3%9F
à %C3%A0
á %C3%A1
â %C3%A2
ã %C3%A3
ä %C3%A4
å %C3%A5
æ %C3%A6
ç %C3%A7
è %C3%A8
é %C3%A9
ê %C3%AA
ë %C3%AB
ì %C3%AC
í %C3%AD
î %C3%AE
ï %C3%AF
ð %C3%B0
ñ %C3%B1
ò %C3%B2
ó %C3%B3
ô %C3%B4
õ %C3%B5
ö %C3%B6
÷ %C3%B7
ø %C3%B8
ù %C3%B9
ú %C3%BA
û %C3%BB
ü %C3%BC
ý %C3%BD
þ %C3%BE
ÿ %C3%BF
مطالب مرتبط
۵ روش برای بهبود سئو سایت وردپرسی

 

خرید و دانلود

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<
دکمه بازگشت به بالا